REGULAMIN PROMOCJI "50 BONUSOWYCH ZŁOTÓWEK NA START"

§ 1

Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą "50 BONUSOWYCH ZŁOTÓWEK NA START"

§ 2

Organizatorem Promocji jest Roman Włodarczyk wykonujący działalność gospodarczą pod firmą HM Service Roman Włodarczyk wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres siedziby przedsiębiorcy: ul. Radomszczańska 20a, 97-505 Dobryszyce, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Torowa 59, 97-500 Radomsko, NIP: 7722313048, REGON: 100707529, adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@xite.com.pl, numer telefonu: +48 574 150 475. Promocja jest prowadzona za pośrednictwem sklepu internetowego www.xite.com.pl (dalej również: „Sklep”).

§ 3

 Promocja rozpoczyna się w dniu 15.10.2019 r. i trwa do odwołania.

§ 4

Skorzystanie z promocji następuje poprzez otwarcie konta użytkownika w sklepie internetowym www.xite.com.pl oparte o uzupełnienie danych tj. imię, nazwisko, adres do doręczeń, numer telefonu, adres email. Dane muszą zostać potwierdzone poprzez zatwierdzenie wiadomości e-mail wygenerowanej przez system.

§ 5

Klient otrzymuje 50 bonusowych złotówek, które widoczne są w jego panelu na stronie głownej dostępnym pod adresem https://xite.com.pl/uzytkownik

§ 6

Klient może skorzystać z promocji tylko jeden raz.

§ 7

Bonusowe złotówki można wykorzystać tylko na zakupy w sklepie. 

§ 8

Bonusowymi złotówkami można zapłacić maksymalnie za 10% wartości koszyka / zakupów tzn. kupując produkt-y za kwotę np. 500zł klient posiadający 50 bonusowych złotówek może wykorzystać wszystkie złotówki ( 500zł x 10% = 50zł ) co wiąże się z obniżeniem kwoty koszyka o 50zł czyli do kwoty 450zł 

§ 9

Promocja dotyczy wszystkich dostępnych produktów opublikowanych na www.xite.com.pl

§ 10

Bonusowe złotówki nie mają daty ważności
§ 11

Bonusowymi złotówkami nie można opłacić kosztów wysyłki.

§ 12

Promocja może łączyć się z innymi promocjami w tym z kodami rabatowymi.

§ 13

W przypadku prawidłowego skorzystania przez Klienta z Promocji, Organizator zrealizuje zamówienie Klienta zawierające produkt/produkty z obniżoną ceną (Korzyść). W

przypadku anulowania zamówienia w całości z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klientowi przysługuje prawo ponownego skorzystania z Promocji.

§ 14

Bonusowych złotówek nie można zamienić na ekwiwalent pieniężny.

§ 15

Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.

§ 16

Promocja kierowana jest do klientów Sklepu będących konsumentami w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego i nie obejmuje sprzedaży hurtowej.

§ 17

Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.  Polityka prywatności https://xite.com.pl/pages/view/4/polityka-prywatnosci

§ 18

Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu sklepu opublikowanego na stronie https://xite.com.pl/pages/view/3/regulamin

§ 19

Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail biuro@xite.com.pl. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji. Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora Promocji nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ 20

Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:

a zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;

b przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;

c zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.

§ 21

W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity regulaminu poprzez jego publikację w Sklepie. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.

§ 22

Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu serwisu dostępnego na https://xite.com.pl/pages/view/3/regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa  polskiego.

Dostawa ikona

Szybka dostawa

Firma godna zaufania
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.